ﮔﻮﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎوري و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ روز و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد IATF 16949 : 2016 و ISO 9001 : 2015 ﺑﺮاي 15 ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد را یافته است. ﮔﻮﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد، راه ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮاي مﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻮ، رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد رﻗﻢ زده اﺳﺖ.

خط مشی کیفیت گوهر قطعه پارسیان

 

شرکت گوهر قطعه پارسیان به عنوان يكي از شركت هاي توليد كننده قطعات اصلی خودرو ،با توجه به الزامات و انتظارات تلويحي و تصريحي مشتريان، همچنين رضايتمندی آنان سيستم مديريت کيفيت خود را در حوزه تولید انواع محصولات تولیدی بر مبناي استاندارد IATF 16949 طرح ريزي نموده است و خط مشي کيفيت شرکت خود را بشرح ذيل اعلام مي دارد:

 

افزایش رضایت مشتریان از طریق بررسی شاخص های عملکردی مرتبط که به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان است.

ارتقاء تامین کنندگان در راستای حمایت کمی و کیفی.

بهبود مستمر اثر بخشي سيستم مديريت کيفيت از طريق نيل به کاهش ضايعات داخلی و خارجی به سمت صفر.

اتوماسیون، تکنولوژی پیشرفته و تجهیز آزمایشگاه با تکیه بر توسعه تجهيزات تولیدی.

تحویل به موقع 100% محصولات.

افزایش رضایت کارکنان و روحيه مشاركت آنان به عنوان مهمترین منابع سازمانی.

گواهی نامه های گوهر قطعه پارسیان

گواهی نامه های معتبر بین الملی نشان دهنده کیفیت برتر گوهر قطعه پارسیان

گواهی نامه های بین الملی اخذ شده

استاندارد های شمع موتور ، واتر پمپ و اویل پمپ